Aanpak

De kern van het definiëren van een effectieve visie en strategie op het gebied van duurzaamheid is het bepalen van de duurzaamheidsmaatregelen waarmee de organisatie de grootste impact kan hebben. Om dit te kunnen bepalen worden in de SDG Planner de volgende vijf stappen doorlopen.

Stap 1 – Selectie kernthema’s

De eerste stap in de SDG planner bestaat uit het doorlopen van alle 17 Sustainable Development Goals (SDG’s) om breed inzicht te krijgen in de duurzaamheidsmogelijkheden voor de organisatie.

ToornendPartners heeft van elke SDG een handzaam overzichtsblad opgesteld met daarin de kernthema’s, subdoelen en concrete actiethema’s. Samen met de opdrachtgever gaan we per SDG na welke actiethema’s passen binnen de missie van de organisatie en interessant en/of haalbaar zijn. Het kan bijvoorbeeld zijn dat een opdrachtgever op het gebied van armoedebestrijding (SDG.01) interessante actiethema’s ziet, zoals het verbeteren van toegang tot de aangeboden diensten voor mensen die in armoede leven, terwijl een andere opdrachtgever op het gebied van goede gezondheid en welzijn (SDG.03) interessante actiethema’s ziet, bijvoorbeeld door voorlichting.

Het doorlopen van de eerste stap maakt op een gestructureerde wijze de meest relevante duurzaamheidsactiethema’s inzichtelijk waarmee de organisatie impact kan maken. De geselecteerde actiethema’s vormen samen de ‘SDG mix’ die als leidraad wordt gebruikt voor de definitie van mogelijke kansen binnen het actiethema.

Stap 2 – Kanseninventarisatie

In de tweede stap worden per geselecteerd actiethema mogelijke kansen gedefinieerd die een relatie hebben met de duurzaamheidsactiethema’s. Hierbij wordt de lijnorganisatie zoveel mogelijk betrokken. De afdeling Techniek ziet immers andere kansen dan de afdeling Communicatie en de afdeling Educatie ziet weer andere kansen.

Per mogelijke kans gaan we na wat de aanleiding en de mogelijke uitkomst zijn. Gebruikmakend van een gestandaardiseerde schaalverdeling kwantificeren we voor elke kans hoe groot de kans van optreden is en wat de mogelijke impact is.

Het inventariseren van mogelijke kansen kan in gezamenlijke sessies of in een-op-eengesprekken plaatsvinden. Gebruikmakend van de brede inzichten die we hebben opgedaan in de culturele sector, begeleidt ToornendPartners dit traject binnen de organisatie en helpt bij het definiëren van kansen.

Stap 3 – Definitie maatregelen

Als derde stap wordt binnen de SDG Planner voor elk van de geïnventariseerde kansen een maatregel voorgesteld waarmee die kans kan worden bewerkstelligd. Aan een kans kunnen meerdere maatregelen worden toegevoegd en een maatregel kan aan meerdere kansen worden toegewezen.

We bespreken de voorgestelde maatregelen met de opdrachtgever. Per maatregel wordt bepaald op welke termijn deze van toepassing is, de korte, middellange, of lange termijn. Het is tevens mogelijk om andere variabelen zoals de betrokken afdeling, kosten, actiehouder en/of organisatieniveau (strategisch, tactisch of operationeel) aan de maatregel te koppelen.

Stap 4 – Selectie meest effectieve maatregelen

Door slimme criteria en datakoppelingen berekent de SDG Planner met welke maatregelen de grootste impact wordt behaald. De effectiviteit van de maatregel hangt af van de grootte van de kans(en) waarop deze betrekking heeft en van het aantal kansen waaraan de maatregel is gekoppeld.

In principe geldt als uitgangspunt dat de meest effectieve maatregelen worden geselecteerd om te worden opgenomen binnen de langetermijnstrategie om duurzaamheid te implementeren binnen de organisatie.

Stap 5 – Toewijzing en beheer uitvoering maatregelen

In de vijfde stap worden de geselecteerde maatregelen geïmplementeerd door deze binnen de SDG Planner operationeel te maken. Dit betekent dat de maatregelen verder worden uitgewerkt, gebudgetteerd, meetbaar gemaakt en toegewezen worden aan actiehouders binnen de organisatie. De tussentijdse voortgang kan vervolgens eenvoudig worden beheerd vanuit de SDG Planner.

Stap 6 – Bewaken, rapporteren en bijstellen

Vanuit de SDG Planner kunnen eenvoudig maand-, kwartaal- en jaarrapportages worden gegenereerd waarmee de voortgang van de implementatie van de maatregelen, of in geval van gerealiseerde maatregelen, de impact kan worden gerapporteerd en gedeeld voor externe doeleinden. Een organisatie kan bijvoorbeeld aantonen welke concrete maatregelen zijn geïmplementeerd binnen een bepaalde SDG en wat de impact is ten opzichte van eerdere rapportages. ToornendPartners begeleidt deze trajecten voor opdrachtgevers.