Proces en inzet

Het aan de hand van de SDG Planner te doorlopen proces bestaat uit zes stappen. Afhankelijk van de processtap worden medewerkers uit verschillende niveaus van de organisatie betrokken om een zo breed mogelijk gedragen visie en strategie te kunnen ontwikkelen. De doorlooptijd per stap is afhankelijk van het aantal geselecteerde SDG actiethema’s, de wijze waarop mogelijke duurzaamheidsmaatregelen worden geïnventariseerd (groepssessies, individuele gesprekken of een centrale bijeenkomst) en de hoeveelheid betrokken afdelingen.

Stap 1 betreft de selectieronde waarin met de directie van de opdrachtgever de meest interessante en kansrijke SDG kernthema’s worden vastgesteld. Deze stap, die een belangrijk startpunt vormt voor de verdere doorlooptijd, bestaat normaliter uit ongeveer vier bijeenkomsten. In de laatste bijeenkomst wordt de SDG mix gepresenteerd en wordt bepaald hoe het vervolgtraject met de organisatie er uitziet.

Stap 2 (kanseninventarisatie) en stap 3 (definitie maatregelen) bestaan uit verschillende sessies waarin de organisatie voor de geselecteerde actiethema’s duurzaamheidskansen en mogelijke maatregelen ter bevordering van deze kansen inventariseert. Gebruikmakend van haar kennis op het gebied van duurzaamheid en haar expertise binnen de culturele sector, begeleidt ToornendPartners dit proces en draagt zorg dat de inventarisaties vanuit een zo breed mogelijk perspectief worden verricht.

Gebruikmakend van de resultaten uit stap 2 en 3 maakt ToornendPartners met behulp van de SDG Planner in stap 4 de meest effectieve maatregelen inzichtelijk. Deze maatregelen vormen de basis voor de visie en strategieontwikkeling.

In stap 5 wordt de geformuleerde strategie met behulp van de SDG planner operationeel gemaakt door de in stap 4 geselecteerde maatregelen te concretiseren en meetbaar te maken. In overleg met de opdrachtgever worden de geconcretiseerde maatregelen toegewezen aan actiehouders.

Na het toewijzen van de maatregelen aan actiehouders start stap 6, het bewaken, rapporteren en waar noodzakelijk bijstellen van de uitvoering van de betreffende maatregelen. Dit is een iteratief proces waarin ToornendPartners op vaste intervallen namens de opdrachtgever de procesvoortgang bewaakt en voortgangsrapportages opstelt. Waar noodzakelijk worden gesprekken gevoerd met de betrokken actiehouders om opgedane ervaringen te delen en waar nodig maatregelen bij te stellen.